TUT ADD THẺ CHO TÀI KHOẢN FACEBOOK CÁ NHÂN

Tags: mua nick facebook, mua acc facebook, mua nick fb, via 902, via xmdt, via fb, via facebook, via viet, via phi, via indo, mua via xmdt, clone viet, via zin, Acc fb, Mua fb, mua via.

TUT ADD THẺ CHO TÀI KHOẢN CÁ NHÂN


ADD Bin đầu 541175 rồi cho phê duyệt tiền tạm treo
Xong Add thẻ cứng -> Đẩy thẻ cứng lên phương thức thanh toán chính
Lên camp mồi ngân sách dưới 10$ => Camp active quay lại phần payment check
=> Sau khi được fix lên camp như bình thường!


Nguồn: Internet

via 902, via xmdt, via2fa, mua bm, via fb, via facebook, via viet, via phi, via indo, via co, clone us, clone viet, clone facebook, mua via xmdt, mua via phi, via ads, mua nick fb, mua acc facebook, mua nick facebook, via new zin, via, mua clone facebook, mua facebook, via zin, mua via 902, viafb, mua via, mua via facebook, mua fb, mua via fb, bán via fb, mua clone việt, bán via fakebook, phôi xmdt, via902, mua acc via facebook, mua tài khoản via facebook, clone xmdt, via việt xmdt, mua via face, bán via phi, bán via việt, via clone, mua acc via, mua via us, mua nick via, via facebook cổ, mua via ad face, mua via cổ fb, mua fb