Chính sách bảo hành

Chấp nhận bảo hành

  1. 1. Thời gian bảo hành là 1 ngày ( Sai Pass, Sai 2fa, v.v ). Sau 1 ngày mình không thể bảo hành cũng như hỗ trợ
  2. 2. Thông tin miêu tả Via không đúng với thông tin được ghi trên website khi mua
  3. 3. Tất cả các via khi được mua đều được check live. Chỉ bảo hành die nếu die trước thời điểm xuất file

Từ chối bảo hành

Không bảo hành và chịu trách nhiệm với các trường hợp khách hàng không Change và bị Back.

  1. 1. Via bị bạn làm hạn chế
  2. 3. Via bị checkpoint ( 282, 956 Tìm Hiểu Thêm cùng, sau ngày mua )
  3. 4. Không bảo hành via khi vừa mua về thay đổi thông tin mà checkpoint.
  4. 5. Không bảo hành via khi vừa mua về không kiểm tra thông tin via xem có đúng với mô tả hay không mà tự ý thay đổi thông tin.
  5. 6. Không bảo hành via checkpoint Phone do sử dụng và tác động vào nick.
  6. Lưu ý: KHI BẠN CHANGE INFO tức là bạn đã chấp nhận lấy tài khoản đó, bên mình không còn trách nhiệm gì với tài khoản bạn đã nhận.

Hãy cảnh giác và tự bảo vệ tài sản của bạn khi mua via và khi đã kiểm tra đầy đủ các thông tin mà chúng tôi đã cung cấp cho bạn. KHÔNG TẢI NHỮNG TOOL, ỨNG DỤNG LẠ KỂ CẢ NGƯỜI GỬI CHO BẠN LÀ NGƯỜI QUEN